125 år forud for sin tid

Den 3. juli 1855 åbnede en urmager fra Nykøbing Mors, J.C. Filtenborg, en lille detailforretning med ure på hjørnet af Tangen og Guldsmedgade i Århus.

J.C. Filtenborgs dygtighed viste sig hurtigt. Pladsen blev trang, virksomheden flyttede til større lokaler - først til Immervad 3 og senere til Store Torv 9.

I denne travle periode begyndte J.C. Filtenborg at handle en gros - og denne udvikling tog hurtigt et så stort opsving at Filtenborg afhændede detailafdelingen for udelukkende at hellige sig en gros virksomheden, der fik lokaler på hjørnet af Fiskergade og Frederiksgade.

I 1880 udvidede forretningen atter og flyttede til Fredensgade 22.

På dette tidspunkt var forretningen allerede blevet så stor, at J .C. Filtenborg overlod den daglige ledelse af firmaet til sine to medarbejdere, Chr. Filtenborg, og J. V. Schmidt - mens han selv i 1878 flyttede til København, hvor han etablerede en afdeling ved køb af det gamle Københavnske urfirma "Waldemar Holst".

I 1888 udvidede man atter hovedafdelingen i Århus og flyttede til sin egen store forretningsbygning på hjørnet af Ryesgade og Sønderalle.

Omkring denne tid overdrog han ledelsen i København til grosserer J. V. Schmidt.

I 1891 døde J.C. Filtenborg.

Pioneren, der med sin dygtighed og fremsyn havde skabt en virksomhed, der var blevet Nordens største.

J .C. Filtenborgs nevø, Chr. Filtenborg, der i en årrække havde haft den praktiske ledelse af virksomheden, blev en tid efter onkelens død eneindehaver af firmaet.

Han viste sig at være en strålende forretningsmand med både fremsyn og sikkerhed. Men også udadtil blev hans energi og dygtighed anerkendt og i 1909 blev han udnævnt til Etatsråd, som tak og påskønnelse af hans indsats for Århus by.

Chr. Filtenborg døde i 1919 og hans uventede død gjorde et dybt indtryk på alle, der havde kendt ham, og hans nekrolog i byens blade viser da også med stor tydelighed, hvilken personlighed man havde mistet. .. Der står bl.a. "Man bankede aldrig for gæves på hos Etatsråd Filtenborg, når det gjaldt om at hjælpe mennesker i nød. Han gav af et godt hjerte og et glad sind".

Ved åbningen af Chr. Filtenborgs testamente viste det sig, at etatsråden havde afsat store beløb til en række legater.

For at fremskaffe disse mange store beløb, måtte man realisere en betydelig del af varelageret - samtidig med at man omdannede firmaet til aktieselskab.

Det skete den 27. maj 1920 - og den første bestyrelse bestod af grossererne Henrik og Niels Filtenborg samt overretssagfører Andreas Christensen, Århus.

Som daglig leder valgte man Joseph Bauknecht, der var uddannet i Schweiz, Tyskland og Frankrig.

I 1931-32 døde Henrik og Niels Filtenborg, og Henrik Filtenborgs søn Andre Filtenborg blev formand for bestyrelsen den 23. april 1932.

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes købmand M.D. Harder, Århus.

Under grosserer Andre Filtenborgs ledelse førtes firmaet ind i en række fremgangsrige år.

I 1931 blev Oscar Wandschneider direktør, en post han bestred indtil sin død i 1945.

Han blev efterfulgt af direktør Kaj Andersen, der havde en bemærkelsesværdig karriere. Han var begyndt som lærling i firmaet i 1920 ... og avancerede gennem disse 25 år til posten som daglig leder af den store virksomhed.

Ved sin side havde han direktør Thorkild Hansen, der havde fået sin første uddannelse i bankierbranchen.

I 1953 døde højesteretssagfører Andreas Christensen og senere købmand M.D. Harder, hvorefter højesteretssagfører Mogens Christensen, Århus og vekselerer Ejvind Brandt indtrådte i bestyrelsen.

Formanden for Filtenborgs bestyrelse fondsbørsvekselerer Eivind Brandt

Ved J.C. Filtenborg A/S' 100 års jubilæum var firmaet under Andre Filtenborgs personlighed kommet ind i en udvikling, der accellererede omkring en række verdenskendte mærkevareprodukter indenfor ur- og optikbranchen.

Navne som Omega, Tissot, Mora, Oris og Kienzle var markedsførende blandt ure - og den optiske afdeling voksede med rivende hast.

Efter denne korte gennemgang af de første 100 år af J.C. Filtenborgs historie vil vi fortsætte med en redegørelse for de vigtigste begivenheder i firmaets følgende 25 år. Kortfattet og i kronologisk orden.

I 1958 træder Koch Christensen tilbage som afdelingsleder og bliver erstattet af Ejvind Jensen, der senere udnævnes til underdirektør.

I 1959 begynder vi antirefleksbehandlingen af mineralskeglas,

efter at vi allerede i 1949 åbnede
vort mineralsliberi i Århus.

I nov. 1969 trækker direktør Kaj Andersen, Århus, sig tilbage efter mere end 50 år hos Filtenborg. I den forbindelse bliver afdelingsleder Ejvind Jensen, København, direktør for ure.

I 1971 tages det første skridt til en strukturrationalisering af Odense-afdelingen, idet ur-afdelingen nedlægges.

I sep. 1972 dør grosserer Andre Filtenborg. Det var Andre Filtenborg, der skabte det moderne J .C. Filtenborg. En levende, farverig mand, med intentioner og fremsyn. En personlighed, der ved sin død slutter en stor epoke i J .C. Filtenborgs historie. Andre Filtenborg efterfølges som formand for bestyrelsen af fondsbørsvekselerer Ejvind Brandt og direktør Mogens Bredfeldt indvælges i bestyrelsen.

I 1973 forlader direktøren for urene, Ejvind Jensen, sin stilling og bliver efterfulgt af cand.polit. J .H. Brandt.

I 1974 indvælges vekselerer Christian Filtenborg Brandt i bestyrelsen.

I 1975 forlader direktør Thorkild Hansen, der både var administrerende direktør, og direktør for optik. firmaet. Herefter udnævnes J .H. Brandt til administrerende direktør. Senere samme år flytter ur-afdelingen og de administrative funktioner til København, hvorefter al administration og alt vedrørende ure bliver koncentreret her. Ved samme lejlighed forlægges firmaets hovedsæde til København.
I forbindelse med omlægning af. firmaets struktur, nedlægges Odense-afdelingen i juli 1975, hvorefter al ekspedition af de fynske kunder foregår fra Århus. Herefter er firmaets aktiviteter fordelt således:

Optik: København og Århus.
Ure: København.
Administration: København.

I august indrettes i Vester Alle i Århus et optisk plastsliberi.

I 1977 har vi den store sorg at miste vor bestyrelsesmedlem direktør Bredfeldt, der på sin yderst charmerende måde med dygtighed har lagt en stor arbejdsindsats i virksomheden.

1. juni køber vi firma Erik H.

Kjeldsen i Brabrand og overtager dermed den væsentligste konkurrent på brilleglas med speciale i plastglas. Ved samme lejlighed overtager Filtenborg agenturet for ORMA-glas. I den forbindelse kan vi glæde os over, at Filtenborg og Kjeldsen i den forløbne tid har forstået at koordinere deres aktiviteter til fælles bedste.

I 1978 overtager fru Grete Brandt direktør Mogens Bredfeldts bestyrelsespost.

Samme år kan formanden, fondsbørsvekselerer Ejvind Brandt, og næstformanden højesteretssagfører Mogens Christensen fejre deres 25 års jubilæum i Filtenborgs bestyrelse.

Endvidere holder vi et ganske usædvanligt jubilæum for vor afdelingsleder i Århus,' Kaj Sprogø, som på det tidspunkt har tjent virksomheden gennem 50 år. I den anledningbevilger Hendes Majestæt, hr. Sprogø Den kongelige Belønningsmedalje i guld.

I løbet af 1978 begynder EDB-alderen hos J .C. Filtenborg. I forbindelse med overtagelsen af fa. Erik H. Kjeldsen overtager vi også et EDB-anlæg, der nu fungerer på udmærket vis.

I I maj 1978 trækker Kaj Sprogø sig tilbage og bliver efterfulgt af repræsentant Jens Erik Winther, som afdelingsleder i Århus.

Som den første private virksomhed i Skandinavien og som en af de første virksomheder i det hele taget, begynder vi i maj 1979 antirefleksbehandling af plastlinser på et Balzer-anlæg.

2. jan. 1980 køber Filtenborg firma Mibeco og får på denne måde opfyldt et gammelt ønske om at få Rodenstock-forhandlingen for Danmark alene.

I juli 1980 flytter Filtenborg, Århus ud i Kjeldsens lokaler i Brabrand.

Det siger sig selv, at 125 års historie ikke kan rummes fuldstændigt i denne gennemgang. Der er sket mange ting i disse år - også bemærkelsesværdige, men vi har måttet koncentrere os om de væsentlige begivenheder.

Vi vil nu gå igang med en dagbog, så vi ved vort 150 års jubilæum kan give en fuldstændig redegørelse for alt det, der vil komme til at ske i den fremtid vi alle venter os så meget af.